merkurliu Lv 999经验0% 27所在服排名
merkurliu PLUS排名第27
白1957 金11379 银19798 铜39794
2583总游戏 278完美数 2坑数 98.93完成率 72928总奖杯
Stray

迷失 港版  美版  欧版  日版  中文 

PS52023-12-26 21:04
5.1个月总耗时 容易42.47%完美
50%
白0 金4 银4 铜2
Grand Theft Auto V

侠盗猎车手5

PS52023-12-21 00:14
困难5.54%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
麻布仔大冒险

麻布仔大冒险

PS52023-12-20 21:51
5.2个月总耗时 麻烦16.48%完美
100%
白1 金3 银10 铜32
The Witcher 3: Wild Hunt

巫师3 狂猎 港版  欧版  中文 

PS52023-08-09 22:36
困难14.59%完美
1%
白0 金0 银0 铜1
双人成行

双人成行

PS52023-07-20 23:17
1.1天总耗时 容易42.91%完美
57%
白0 金6 银0 铜4
Explosionade DX

Explosionade DX

PSVPS42023-07-19 20:07
8秒总耗时 容易57.14%完美
100%
白1 金8 银7 铜4
Gods of Almagest

Gods of Almagest

PSV2023-07-19 20:07
13秒总耗时 容易51.02%完美
100%
白1 金9 银4 铜5
Shoot 1UP DX

Shoot 1UP DX

PSVPS42023-07-19 20:07
11秒总耗时 容易57.14%完美
100%
白1 金9 银4 铜4
Synergia

Synergia

PSV2023-07-19 20:06
5秒总耗时 容易41.3%完美
100%
白1 金9 银5 铜0
Battle Rockets (2.0)

Battle Rockets (2.0)

PSV2023-07-19 20:06
极易62.75%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Battle Rockets (2.0)

Battle Rockets (2.0)

PSV2023-07-19 20:06
6秒总耗时 极易63.64%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
灾厄逆刃

灾厄逆刃

PSV2023-07-19 20:06
12秒总耗时 普通28.42%完美
100%
白1 金3 银8 铜31
Habroxia 2

Habroxia 2

PSV2023-07-19 20:06
5.9小时总耗时 麻烦24%完美
100%
白1 金4 银10 铜29
Dungeons & Bombs

Dungeons & Bombs

PSV2023-07-19 20:06
41秒总耗时 普通40%完美
100%
白1 金3 银5 铜42
Mind Maze

Mind Maze

PSV2023-07-19 20:06
9秒总耗时 普通36%完美
100%
白1 金10 银4 铜1
Horizon Chase Turbo

Horizon Chase Turbo

PSV2023-07-19 20:06
32秒总耗时 麻烦20%完美
100%
白1 金4 银11 铜22
Mind Maze

Mind Maze

PSV2023-07-19 20:06
13秒总耗时 普通38.89%完美
100%
白1 金10 银4 铜1
Indigo 7

Indigo 7

PSV2023-07-19 20:06
12秒总耗时 普通40%完美
100%
白1 金9 银5 铜3
Takotan

Takotan

PSV2023-07-19 20:06
5秒总耗时 容易55.56%完美
100%
白1 金10 银4 铜0
The Lost Cube

The Lost Cube

PSV2023-07-19 20:06
7秒总耗时 容易52.63%完美
100%
白1 金8 银10 铜2
Yumeutsutsu Re:After

Yumeutsutsu Re:After

PSV2023-07-19 20:06
17秒总耗时 极易65.71%完美
100%
白1 金8 银4 铜9
Yumeutsutsu Re:Master

Yumeutsutsu Re:Master

PSV2023-07-19 20:06
19秒总耗时 极易62.5%完美
100%
白1 金8 银5 铜11
UnMetal

UnMetal

PSV2023-07-19 20:06
15秒总耗时 普通27.27%完美
100%
白1 金3 银12 铜25
Habroxia 2

哈勃罗夏2

PSV2023-07-19 20:06
14秒总耗时 麻烦23.53%完美
100%
白1 金4 银10 铜29
Habroxia 2

Habroxia 2

PSV2023-07-19 20:05
25秒总耗时 普通25.37%完美
100%
白1 金4 银10 铜29
Pachi Pachi on a roll

Pachi Pachi on a roll

PSV2023-07-19 20:05
15秒总耗时 普通37.93%完美
100%
白1 金8 银4 铜10
Kawaii Deathu Desu

Kawaii Deathu Desu

PSV2023-07-19 20:05
26秒总耗时 极易63.16%完美
100%
白1 金1 银15 铜32
Takotan

Takotan

PSV2023-07-19 20:05
9秒总耗时 极易60.27%完美
100%
白1 金10 银4 铜0
灾厄逆刃

灾厄逆刃

PSV2023-07-19 20:05
12秒总耗时 困难14.29%完美
100%
白1 金3 银8 铜31
Synergia

Synergia

PSV2023-07-19 20:05
8秒总耗时 极易69.51%完美
100%
白1 金9 银5 铜0
T